คุณสมบัติ


คุณสมบัติต่างๆของระบบ Student Care
 • ดังนี้
ระบบลงเวลานักเรียน
 • แจ้งเวลาเรียน (เข้า-ออก) แบบ Realtime ส่งไปยังผู้ปกครอง ผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) เครื่องอ่านบัตรสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยัง Cloud Computing ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในโรงเรียนทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline เมื่ออินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (Offline) เครื่องอ่านบัตรสามารถเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้มากกว่า 65,000 รายการและข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาทำงานได้ตามปกติ (Online)
 • ครูประจำชั้นจะทราบข้อมูลการลงเวลาของนักเรียนแบบ Realtime ผ่านระบบ Student Messenger (SM) เพื่อใช้ในการตรวจเช็คการมาเรียนและป้องกันนักเรียนลงเวลาแทนกัน รวมไปถึงครูผู้สอนจะได้รับสรุปจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องที่สอนโดยอัตโนมัติ
 • ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลสรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งตามระดับชั้นทุกวันโดยอัตโนมัติ
 • ดูรายงานสถิติการมาเรียน - ขาดเรียน - มาสาย ของนักเรียนแบบรายบุคคลหรือทั้งโรงเรียนได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับข้อความแจ้งขาดเรียนของนักเรียนทันที ผ่านทางระบบ SMS ทุกเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
ระบบเช็คกิจกรรมหน้าเสาธง
 • ครูผู้สอนสามารถเช็คชื่อนักเรียนในแต่ละคาบเรียน ผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ และ
 • สามารถส่งข้อความแจ้งขาดเรียนรายคาบ ให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบได้ทันที
 • มีรายงานการขาดเรียนรายคาบสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
ระบบเช็คเวลาเรียนรายคาบ
 • ครูที่ปรึกษาสามารถเช็คชื่อนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • โรงเรียนสามารถสร้างแบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์ รูปถ่าย และ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียน ผ่านระบบ Student
 • Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ทันที
 • สามารถสั่งพิมพ์รายงานข้อมูลและภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้
ระบบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
 • นักเรียนสามารถทำแบบประเมินตนเอง ผ่านระบบ Student Care บน Internet ได้
 • ผู้ปกครองสามารถทำแบบประเมินนักเรียนผ่านระบบ Student Messenger (SM) บนโทรศัพท์มือถือได้ หรือผู้ปกครอง
 • ส่งแบบประเมินที่ประเมินแล้วให้ครูประจำชั้นเพื่อกรอกข้อมูลแบบประเมินลงในระบบแทนผู้ปกครองได้
 • ครูประจำชั้นสามารถทำแบบประเมินนักเรียนทุกคนในห้องเรียนผ่านระบบ Student Care เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • สามารถจัดการแบบสอบถามและช่วงคะแนนได้
 • มีรายงานสรุปของนักเรียนรายบุคคล รายชั้นเรียน และทั้งโรงเรียน แบบกราฟ, Excel File และ PDF File
ระบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • ครูสามารถดูรายงานสถิติข้อมูลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายห้องเรียนได้
ระบบความประพฤติ และเกียรติคุณ
 • บันทึกความประพฤติ (ดี/ไม่ดี) ของนักเรียนและมีการเพิ่มหรือหักคะแนนความประพฤติให้อัตโนมัติ
 • บันทึกเกียรติคุณความดีต่างๆ ของนักเรียน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประวัติของนักเรียนได้
 • ส่งข้อมูลความประพฤติของนักเรียนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองได้ทันที ผ่านทาง Mobile Application หรือ SMS ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อมูลไปไม่ถึงมือผู้ปกครอง
 • ดูรายงานสรุปคะแนนความประพฤติของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • ดูรายงานประวัติความประพฤติ (ดี/ไม่ดี) และเกียรติคุณย้อนหลังได้
ระบบข้อมูลสุขภาพ
 • บันทึกพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความดัน เป็นต้น
 • บันทึกกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น
 • สามารถส่งข้อมูลพัฒนาการสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนไปยังผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลพัฒนาการและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • มีรายงานข้อมูลกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนและแสดงพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในรูปแบบกราฟ
ระบบแจ้งการบ้าน
 • ครูสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
 • สามารถถ่ายรูปและแนบรูปภาพ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดต่างๆ ได้
 • ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งการบ้านของนักเรียนผ่านทางระบบ Student Messenger(SM) บนเครื่องสมาร์ทโฟนได้ทันที
 • ช่วยให้ผู้ปกครองดูแลเรื่องการบ้านของนักเรียนได้อย่างครบถ้วน และลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้านสามารถเรียกดูรายงานสรุปการสั่งการบ้านของครูย้อนหลังได้
ระบบแจ้งผลการเรียน
 • ครูประจำชั้นสามารถบันทึกเกรดเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • สามารถส่งข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS ได้ทันที
 • ผู้ปกครองจะรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ดูรายงานข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • ดูรายงานสรุปผลการเรียนของนักเรียนในรูปแบบกราฟได้
ระบบห้องสนทนา (Chat)
 • ครูที่ปรึกษาสามารถสนทนากับนักเรียนในห้องที่ตนเองดูแลผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้
ระบบแจ้งข่าวสารครูและผู้ปกครอง
 • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 4 ช่องทางคือ Mobile Application, SMS, E-mail และ Web Application
 • สร้างกลุ่มในการแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ได้ เช่น กลุ่มสมาคมผู้ปกครอง, กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น
 • สามารถแนบรูปภาพ ตั้งเวลาส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้
 • แจ้งข่าวสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียนช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารประกาศต่างๆ ของทางโรงเรียน
ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-Book)
 • ระบบห้องสมุดออนไลน์
ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Timeline)
 • โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้ผู้ปกครองหรือโรงเรียนอื่นๆในระบบ StudentCare ทราบได้ผ่านทาง Student Messenger (ไทม์ไลน์) เช่น ประกาศรับสมัครนักเรียน, ประกาศเกียรติคุณต่างๆ เป็นต้น
ระบบรายงานต่างๆ
 • มีรายงานครบทุกระบบ
 • ทุกรายงานสามารถ Export เป็น Excel File และ PDF File ได้
 • มีรายงานสรุปในรูปแบบกราฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน สำหรับการพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต
 • ผู้ปกครองสามารถดูรายงานข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียนได้
 • สามารถดูรายงานผ่าน Mobile Application ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงเรียน
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของนักเรียนได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
 • สามารถค้นหาและดูตำแหน่งที่อยู่บ้านของนักเรียนบน Google Maps ได้ เพื่อช่วยสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเด็กนักเรียน 1 คน สามารถมีผู้ปกครองได้มากกว่า 1 ท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับแจ้งข่าวสารจากทางโรงเรียน
 • สามารถถ่ายรูปหรือเปลี่ยนรูปนักเรียนได้เองตลอดเวลา
 • สามารถย้ายห้องเรียน เลื่อนชั้นเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้สะดวกรวดเร็ว
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของครูและเจ้าหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการลงเวลาทำงานและบันทึกการอยู่เวรประจำวันของครูและเจ้าหน้าที่
 • มีรายงานสรุปเวลาทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน
 • มีระบบครูประจำชั้นและครูผู้ช่วย เพื่อรับข้อมูลการลงเวลาเรียนของเด็กนักเรียนในแต่ละห้อง
 • สามารถสร้างกลุ่มและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของครูและเจ้าหน้าที่ได้
สาระน่ารู้
 • ผู้ปกครองสามารถอ่านบทความสาระน่ารู้ต่างๆได้ผ่าน Mobile Application
ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถสร้างกลุ่ม และกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ ของครูและเจ้าหน้าที่ได้
ระบบชำระเงินออนไลน์ (Student Pay)
 • มีระบบชำระเงินออนไลน์ เพื่อรองรับการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน
 • สามารถดูรายงานยอดขายสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน เป็นรายวันและรายเดือนได้
Hide
Show