ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ท่านผู้อำนวยการนายสมภพ เฉลิมวิเชียรพร โรงเรียนกวดวิชาเฉลิมวิเชียรพร จ.ปทุมธานี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 ม.ค. 2563 15:38 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ท่านผู้อำนวยการปรัชญา ตะภา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ท่านผู้อำนวยการปรัชญา ตะภา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 ม.ค. 2563 15:34 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายสถาพร วรรณวงคำ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายสถาพร วรรณวงคำ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Car...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 ม.ค. 2563 15:31 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
28 ม.ค. 2563 15:46 น.
2

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่หัวหน้าฝ่ายดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายเปรมศักดิ์ ปัญญาสาร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่หัวหน้าฝ่ายดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายเปรมศักดิ์ ปัญญาสาร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้คว...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
28 ม.ค. 2563 15:26 น.
1

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการประจวบ อินทรโชติ โรงเรียนทวีธาภิเษก จ.กรุงเทพฯ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการประจวบ อินทรโชติ โรงเรียนทวีธาภิเษก จ.กรุงเทพฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2563 16:14 น.
1

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการนิรมล ฤกษ์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จ.สระบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการนิรมล ฤกษ์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จ.สระบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “St...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2563 15:53 น.
1

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการชัยเดช ไสยเดช โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการชัยเดช ไสยเดช โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2563 15:47 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการสุนิดา เดชะทัตตานนท์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการสุนิดา เดชะทัตตานนท์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Stu...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2563 15:43 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการสมภพ เฉลิมวิเชียรพร โรงเรียนกวดวิชาเฉลิมวิเชียรพร จ.นครนายก

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการสมภพ เฉลิมวิเชียรพร โรงเรียนกวดวิชาเฉลิมวิเชียรพร จ.นครนายก ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2563 15:40 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการเสมอ สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการเสมอ สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2563 15:36 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการเสมอ สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการเสมอ สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2563 15:34 น.
0

การป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา

กระทรวงสาธารณะสุขแจ้งเตือนว่า: ไข้หวัดใหญ่ครั้งนี้มีความร้ายแรงมาก มีวิธีป้องกันคือ ต้องรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ อย่าให้ลำคอแห้ง ดังนั้นห้ามทนกระหายน้ำ เพราะถ้าเยื่อเมือกลำคอแห้ง เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ เมื่อรู้สึกกระหายน้ำก็ดื่ม ไม่ต้อ...
รายละเอียด
โรงเรียนศรีราชา
27 ม.ค. 2563 10:10 น.
4

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาตร์) จ.ขอนแก่น

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาตร์) จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์ ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
23 ม.ค. 2563 16:45 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
23 ม.ค. 2563 16:43 น.
0

เปิดบ้านวิชาการ 2020 นิทรรศการผลงานนักเรียน

ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการทางวิชาการของงานเปิดบ้านวิชาการ 2020
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
23 ม.ค. 2563 08:19 น.
2

งาน Open house 2020 สีสันแห่งอนาคต

โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรม Open house 2020 ภายใต้แนวคิด The colours of Intharam สีสันแห่งอนาคต
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
23 ม.ค. 2563 08:17 น.
0

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเขียนเรียงความ

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมเข้าร่วมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดเขียนเรียงความ "รักษ์ภาษาไทยให้ยืนยง" ของสมาคมสภาสตรีในพระราชินูปถัมภ์...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
23 ม.ค. 2563 08:15 น.
1

กิจกรรมร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงส่งเสริมรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 2/2562...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
23 ม.ค. 2563 08:12 น.
0

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
23 ม.ค. 2563 08:11 น.
0Hide
Show