คุณสมบัติ


คุณสมบัติต่างๆของระบบ Student Care
 • ดังนี้
ระบบลงเวลานักเรียน และ วัดอุณหภูมิร่างกาย
 • แจ้งเวลามาเรียนและเลิกเรียนของนักเรียนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองครูที่ปรึกษาและนักเรียนทันทีผ่านทาง Mobile Application
 • แจ้งการขาดเรียนในแต่ละวันไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองตามเวลาที่ทางโรงเรียนเป็นผู้กำหนด ผ่านทาง Mobile Application หรือ SMS ได้
 • สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในเวลาเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ
 • ผู้บริหารจะได้รับข้อมูลสรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนจะได้รับสรุปจำนวนนักเรียนมาเรียนและขาดเรียน ในแต่ละห้องโดยอัตโนมัติ
ระบบเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกนักเรียนที่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านทาง Mobile Application และสามารถส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ปกครองได้ทันที
 • สามารถตั้งค่าหักคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้
 • สามารถดูรายงานสรุปสถิติการขาดกิจกรรมหน้าเสาธงได้
ระบบเช็กเวลาเรียนรายคาบ
 • ครูผู้สอนสามารถเช็กชื่อนักเรียนในแต่ละคาบเรียนผ่าน Mobile Application และ สามารถส่งข้อความแจ้งขาดเรียนรายคาบ ให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้
 • สามารถตั้งค่าหักคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชาได้
 • มีรายงานการขาดเรียนรายคาบสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกแบบสอบถาม แนบรูปถ่ายและ Check-in ตำแหน่งบ้านของนักเรียนผ่าน Mobile Application ได้ทันทีเมื่อเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • ทางโรงเรียนสามารถแก้ไขแบบสอบถามการเยี่ยมบ้านได้เองตามที่โรงเรียนต้องการ
 • ผู้ปกครองสามารถส่ง Location ของบ้าน เพื่อให้คุณครูสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านได้ง่ายขึ้น
 • ดูรายงานสถิติข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล รายห้องหรือทั้งโรงเรียนได้
ระบบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
 • ครูที่ปรึกษาสามารถประเมินนักเรียนในห้องเรียน ผ่านทาง Mobile Applicationหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง Web Application ได้ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ
 • มีรายงานสรุปผลการประเมินทั้ง 3 ฝ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในรูปของ
 • กราฟ , Excel file , PDF ได้
ระบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • นักเรียนสามารถประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองได้ผ่านทาง Mobile Application หรือทาง Web Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • ครูที่ปรึกษาสามารถดูรายงานสถิติข้อมูลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์
 • ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และรายห้องเรียนได้
ระบบความประพฤติ และเกียรติคุณ
 • สามารถบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลความประพฤติดี-ผิดระเบียบ และเกียรติคุณต่างๆของนักเรียนผ่านทาง Mobile Application และ Web Application ได้
 • ส่งข้อมูลความประพฤติไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทาง Mobile Application ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อมูลไปไม่ถึงมือผู้ปกครอง
ระบบข้อมูลสุขภาพ
 • สามารถบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลพัฒนาการสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนได้ และสามารถส่งข้อมูลการบันทึกไปยังผู้ปกครองได้ทันทีผ่านทาง Mobile Application
 • มีรายงานข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนในรูปแบบกราฟ รวมถึงรายงานค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามอายุ น้ำหนัก และ ส่วนสูงของนักเรียนให้อัตโนมัติ
ระบบแจ้งการบ้านและสื่อการสอนรายห้อง
 • ครูสามารถแจ้งการบ้านให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบผ่านทาง Mobile Application ได้ทันที
 • สามารถถ่ายรูปและแนบรูปภาพ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดต่างๆ ได้
 • สามารถส่งสื่อการสอนต่างๆ ในรูปแบบการแนบ link ได้
 • นักเรียนสามารถส่งการบ้าน กลับ ไปยังคุณครู และคุณครูสามารถทำการตรวจและให้คะแนนได้
 • สามารถเรียกดูรายงานสรุปการสั่งการบ้านของครูย้อนหลังได้
ระบบแจ้งผลการเรียน
 • ครูประจำชั้นสามารถบันทึกเกรดเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
 • สามารถส่งข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียนไปยังผู้ปกครองผ่านทาง Mobile Application และ SMS ได้
 • ดูรายงานข้อมูลเกรดเฉลี่ยของนักเรียน และรายงานสรุปผลการเรียนย้อนหลังในแต่ละภาคการศึกษาได้
ระบบห้องสนทนา (Chat)
 • ครูที่ปรึกษาสามารถสนทนากับนักเรียนในห้องที่ตนเองดูแลผ่านห้องสนทนาออนไลน์ได้
ระบบแจ้งข่าวสารครูและผู้ปกครอง
 • โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ไปยังผู้ปกครอง รวมถึงครูและเจ้าหน้าที่ได้ถึง 5 ช่องทาง คือ Mobile Application , SMS ,Line, Email และ Web Application
 • สามารถสร้างกลุ่มในการแจ้งข่าวสารได้ เช่น กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน
 • สามารถแนบรูปภาพ และตั้งเวลาในการส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ได้
ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-Book)
 • เป็นแหล่งความรู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครู สามารถค้นหาหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Mobile Application
ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Timeline)
 • โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนให้กับผู้ปกครองคุณครู และนักเรียน โรงเรียนอื่นๆที่ใช้งานระบบ Student Care ทราบได้ผ่าน Mobile Application (ไทม์ไลน์) เช่น ประกาศรับสมัครนักเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
สาระน่ารู้
 • มีบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก การศึกษา หรือสุขภาพ อัพเดทเป็นประจำทุกสัปดาห์
 • ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน สามารถเข้าอ่านบทความต่างๆ ผ่านทาง Mobile Application ได้
ระบบรายงานต่างๆ
 • ทุกรายงานสามารถ Export เป็น Excel File และ PDF File ได้
 • มีรายงานสรุปในรูปแบบกราฟ เพื่อใช้วิเคราะห์ วางแผน สำหรับผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคตได้
 • สามารถดูรายงานผ่าน Mobile Application และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลของนักเรียนได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ชื่อผู้ปกครอง รูปถ่าย หรือแผนที่บ้าน เป็นต้น
 • สามารถย้ายห้องเรียน เลื่อนชั้นเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้สะดวกรวดเร็ว
 • นักเรียน 1 คน ทางโรงเรียนสามารถส่งข่าวสารให้ผู้ปกครองได้มากกว่า 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
 • บันทึก/แก้ไข ข้อมูลบุคลากรได้สะดวกรวดเร็วจากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • สามารถใช้ลงเวลาทำงานและบันทึกการอยู่เวรประจำวันของครูและเจ้าหน้าที่ได้
 • มีรายงานสรุปเวลาทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน
ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน
 • สามารถสร้างกลุ่ม และกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ ของครูและเจ้าหน้าที่ได้
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้เมนูต่างๆได้เป็นรายบุคคล ตามขอบเขตงานของแต่ละฝ่าย
ระบบจัดการนักศึกษาฝึกงาน
 • สามารถจัดกลุ่มนักศึกษาที่ออกไปฝึกงาน ให้มีสถานะฝึกงานได้
 • สามารถกำหนดจุด Check in ที่สถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการบันทึกเวลาเข้า – ออกได้
 • มีรายงานการสรุปการบันทึกเวลาของนักศึกษา ในแต่ละจุดCheck in
ระบบคัดกรองนักเรียน
 • ครูที่ปรึกษาสามารถบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนได้ทาง Web Application
 • มีรายงานสรุปผลการคัดกรองนักเรียนในแต่ละด้านในรูปแบบของ Excel file, PDF ได้
ระบบจัดการหอพัก
 • ระบบสามารถเช็กการเข้าหอ ออกหอ กลับบ้าน พร้อมการแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองได้ทันที
ระบบชำระเงินออนไลน์ (Student Pay)
 • มีระบบชำระเงินออนไลน์ เพื่อรองรับการซื้อสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน
 • สามารถดูรายงานยอดขายสินค้าของสหกรณ์ หรือร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนเป็นรายวันและรายเดือนได้
ระบบเช็กชื่อนักเรียนออนไลน์
 • ในกรณีที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน คุณครูสามารถบันทึกเวลามาเรียนให้กับนักเรียนได้ ผ่านเมนูเช็กชื่อนักเรียนออนไลน์ บนMobile Application
 • ระบบจะส่งข้อความไปยังผู้ปกครองให้รับทราบทันที
 • มีรายงานการบันทึกให้สามารถดูสรุปได้
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่