รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2564 10:32 น.

วันที่เแก้ไข : 19 ก.ย. 2564 18:04 น.


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑๕/๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและเป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการเงิน) ข้อ ๑๕ จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวต้วยเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ :


วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด


234 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038026479

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่