จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค (นักเรียนรายใหม่) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ : 4 ต.ค. 2564 13:01 น.

วันที่เแก้ไข : 22 พ.ย. 2564 11:42 น.


28 กันยายน 2564 โรงเรียนสตูลวิทยา ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนเสมอภาค (นักเรียนรายใหม่) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษา 2564 โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่