ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง Web Master

คุณสมบัติ
 • มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการพูดกับบุคคลอื่น
 • ทำงานประจำที่กรมสรรพสามิตได้
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Web Master ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ดูแลเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 2 เว็บไซต์
 • มีความขยัน อดทน บุคลิกภาพพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหาเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ พัฒนาเทคนิค หรือรูปแบบของเว็บให้ทันสมัย รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย
 • พัฒนา และถ่ายทอด การบริหารจัดการเว็บไซต์
 • ทำการศึกษาวิเคราะห์ และให้เสนอแนะแก่ลูกค้าในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • กำหนดรูปแบบ หรือ Concept ของเว็บไซต์ เพื่อจัดทำ Web Portal ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตำแหน่ง Customer Support/Help Desk

คุณสมบัติ
 • มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถพื้นฐานในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีความรู้และความสามารถพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการพูดกับบุคคลอื่น
 • ขอให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสนับสนุนการใช้งาน SW การใช้งาน Hardware และการใช้งานNetwork
 • ทำงานประจำที่กรมสรรพสามิตหรือ KTC สำนักงานใหญ่ได้
 • มีความขยัน อดทน บุคลิกภาพพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • ประจำไซต์งานลูกค้า (ที่กรมสรรพาสามิต 1 ตำแหน่งและ ที่ KTC สำนักงานใหญ่ 1 ตำแหน่ง)
 • สอนการใช้งานโปรแกรมให้แก่ลูกค้า
 • บริการจุดรับการติดต่อเพียงจุดเดียว เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ระบบ รับแจ้งปัญหาด้านเทคนิคของ Hardware, Operation System, Application และ User ID support (เพิ่ม,ลบ, reset Password)
 • พยายามให้บริการ และ/หรือแก้ไขปัญหา ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้ระบบ
 • มอบหมาย และส่งต่อปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือทำการแก้ไข และติดตามผลกรณีที่ Helpdesk ไม่สามารถให้บริการ หรือแก้ไขปัญหาได้เอง
 • ประสานงานกับคู่สัญญาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี) ทั้งทางด้าน Hardware, Software, Network ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดทำรายงานสถิติของการให้บริการทางโทรศัพท์ และสถานะของปัญหาระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ที่ได้รับแจ้งทุกเดือน
 • เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจัดทำเป็นรายงาน และวิเคราะห์แนวโน้ม ปัญหาเป็นรายเดือนตำแหน่ง Oracle Developer (Oracle Middleware, SOA, BPM )

คุณสมบัติ
 • Male or Female
 • Bachelor's degree in Computer Science or related fields.
 • Experience is not required. Good technical knowledge in software development methodologies, design, implementation and quality assurance. Knowledge of Oracle Developer, BPM, Java, would be an advantage.
 • Knowledge of SOA concept would be an advantage.
 • Excellent interpersonal skills to work as team member.
 • Eager to innovate for better and better. Must be available immediately.

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • Responsible for design, development, implement and support software applications.
 • Perform software and database designs, lead the coding, and cooperate with testing team for the system testingตำแหน่ง Java Programmer (JSP, J2EE, J2SE, ADF)

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, Information System หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ JSP, J2EE, J2SE หรือ ADF อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Web Service, XML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล Oracle
 • สามามรถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการเขียน JDeverloper จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java โดยใช้ JSP, Jdeveloperตำแหน่ง Web Developer

คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Web Application
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP , Java Script, JQuery, CSS
 • หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Angular JS Framework, Ionic Framework, Laravel Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน Database MySQL, SQL Server, Oracle
 • มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • พัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง Mobile Developer

คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Mobile Application
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP , Java Script, JQuery, CSS
 • หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Angular JS Framework, Ionic Framework, Laravel Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน Database MySQL , SQL Server, Oracle
 • มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • พัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมายHide
Show
ติดต่อเราที่นี่